Батине у Сарајеву због ћирилице ПДФ Штампа Ел. пошта

Лешинари, навијачи Борца14. септембар 2010.

Ми­чи­те ту ћи­ри­ли­цу мај­ку вам ј… чет­нич­ку – би­ле су ре­чи јед­ног од ре­да­ра на ју­жној три­би­ни Ко­ше­ва за вре­ме дер­би­ја 6. ко­ла Пре­ми­јер ли­ге БиХ, Са­ра­је­во – Бо­рац (0:1).

Ра­то­бор­ни ре­дар, ко­ји је тре­ба­ло да бри­не о ре­ду на три­би­на­ма, при­шао је на­ви­ја­чи­ма Бор­ца, ис­це­пао им тран­спа­рент по­сле че­га је на­стао ин­ци­дент и фи­зич­ки об­ра­чун. Спе­ци­јал­на по­ли­ци­ја и ре­да­ри су ту­кли сим­па­ти­зе­ре Бор­ца.

Дво­ји­ца на­ви­ја­ча ба­ња­луч­ког клу­ба су по­вре­ђе­на, јед­ном је сло­мљен нос, а дру­гом ра­се­че­на гла­ва, па је мо­ра­ла да ин­тер­ве­ни­ше хит­на по­моћ на ста­ди­о­ну. Све се то де­си­ло у 55. ми­ну­ту утак­ми­це.

По­вре­ђе­ни на­ви­ја­чи Бор­ца су по­сле ле­кар­ског збри­ња­ва­ња са­че­ка­ли ауто­бус игра­ча и за­јед­но са љу­бим­ци­ма се вра­ти­ли у Ба­ња­лу­ку. Са фуд­ба­ле­ри­ма су се ку­ћи вра­ти­ла и пе­то­ри­ца на­вод­но при­ве­де­них на­ви­ја­ча.

На сај­ту МУП-а Кан­то­на Са­ра­је­во, у из­вје­шта­ју о ин­ци­ден­ту на ју­жној три­би­на, ста­ди­о­на Ко­ше­во пи­ше:

Око 19,40 са­ти, пре од­и­гра­ва­ња утак­ми­це Са­ра­је­во – Бо­рац, на ста­ди­о­ну Ко­ше­во до­шло је до на­ру­ша­ва­ња јав­ног ре­да и ми­ра. На­ви­ја­чи Бор­ца фи­зич­ки су на­па­ли рад­ни­ке аген­ци­је „Аларм вест“, и че­ти­ри рад­ни­ка обез­бе­ђе­ња су лак­ше по­вре­ђе­на. Та­ко­ђе су по­вре­ђе­на два на­ви­ја­ча Бор­ца, ле­кар­ска по­моћ им је ука­за­на у КЦ бол­ни­це Ко­ше­во. Слу­жбе­ни­ци по­ли­ци­је на­ста­вља­ју рад на до­ку­мен­то­ва­њу до­га­ђа­ја“.

Ко­ли­ко је из­ве­штај на сај­ту МУП-а Кан­то­на Са­ра­је­во на­пи­сан при­стра­сно све­до­чи и чи­ње­ни­ца да се ин­ци­дент збио пре утак­ми­це, око 19.40 ча­со­ва. У то вре­ме меч је био ду­бо­ко у то­ку, играо се 55. ми­нут.

На­ви­ја­чи Бор­ца ју­че су ишли на пре­гле­де у Кли­нич­ки цен­тар Ба­ња­лу­ка. Кон­ста­то­ва­не су по­је­дин­ци­ма те­же по­вре­де: лом но­са, по­се­ко­ти­не по гла­ви, мо­дри­це по те­лу.

- По­ли­цај­ци су нас ту­кли па­ли­ца­ма по гла­ви и ле­ђи­ма, на три­би­на­ма. Кад смо из­ла­зи­ли са ста­ди­о­на на из­ла­зу смо до­би­ја­ли „до­дат­ну до­зу“ па­ли­ца­ма по те­лу. Ту су би­ли и по­је­ди­ни чла­но­ви ру­ко­вод­ства до­ма­ћег ти­ма и ни­су ре­а­го­ва­ли, одо­бра­ва­ли су фи­зич­ки на­пад на нас. Са стра­не су све­до­ци до­ба­ци­ва­ли: „Убиј Ср­би­на“ – ре­као је је­дан од на­ви­ја­ча Бор­ца.

За­ни­мљи­во је да ре­да­ри­ма на ста­ди­о­ну Ко­ше­во у не­де­љу ве­че ни­су сме­та­ле рат­не за­ста­ве та­ко­зва­не ар­ми­је БиХ, на­шле су се на се­вер­ној три­би­ни, где се при­ста­ли­це Са­ра­је­ва оку­пља­ју под име­ном „Хор­де зла“.

 

Манастир Високи Дечани

You must have Flash Player installed in order to see this player.

Косовски Божури на концерту у Куманову.

You must have Flash Player installed in order to see this player.

СПОНА

You must have Flash Player installed in order to see this player.

Сретењски дани прослава - Дан државности Републике Србије

You must have Flash Player installed in order to see this player.

Спона радионица: Информативни домет Српских медија у Македонији

You must have Flash Player installed in order to see this player.

mkrs_logo


Интернет сервис "СПОНА" делимично је потпомогнут суфинансирањем Министарства културе и информисања Републике Србије. Од институција Републике Македоније „Спона“ нема финансијску подршку.


Дизајн: Ненад Пеловић