Српски фудбалер нападнут у Сарајеву ПДФ Штампа Ел. пошта

Поповић27. јул 2010.

Ла­зар По­по­вић, на­па­дач са­ра­јев­ског Же­ље­зни­ча­ра, ус­пео је да из­бег­не на­пад ху­ли­га­на ис­пред ста­ди­о­на Гр­ба­ви­ца, преноси Спортски Журнал.

Са су­пру­гом и де­те­том до­шао је до ста­ди­о­на и по­сма­трао тре­нинг са­и­гра­ча, а кад је по­шао ка ста­ну сти­гле су не­при­јат­но­сти.

Гру­па мо­ма­ка пре­по­зна­ла је Ла­за­ра, по­че­ла је јур­ња­ва. Сре­ћа је да се све до­га­ђа­ло у не­по­сред­ној бли­зи­ни хо­те­ла "Пла­ви за­мак", па је по­ро­ди­ца По­по­вић ус­пе­ла да по­бег­не у хол. На­па­да­чи су по­ку­ша­ли да их су­стиг­ну, али је ре­а­го­ва­ло обез­бе­ђе­ње објек­та.

По­том је сти­гла по­ли­ци­ја и под прат­њом су пре­ба­че­ни до ста­на. Сре­ћом без по­вре­да.

Претпоставља се да су напад организовали навиојачачи Са­ра­је­ва.

Ско­ро у исто вре­ме на­ви­ја­чи Же­ље­зни­ча­ра су у Фој­ни­ци оне­мо­гу­ћи од­и­гра­ва­ње при­ја­тељ­ске утак­ми­це ве­чи­тих са­ра­јев­ских ри­ва­ла, у фи­на­лу тур­ни­ра „Ке­нан Ме­ми­ја“.

Док су се игра­чи за­гре­ва­ли на те­рен је упа­ла гру­па „Ма­ни­ја­ка“, а кад су се фуд­ба­ле­ри скло­ни­ли у свла­чи­о­ни­це ху­ли­га­ни су кре­ну­ли у об­ра­чун са по­ли­ци­јом, па је је­дан чу­вар ре­да имао лак­ше по­вре­де.

По­во­дом све­га се са­оп­ште­њем за јав­ност огла­си­ло Са­ра­је­во. За­тра­жи­ли су од зва­нич­ни­ка Бо­сне и Хер­це­го­ви­не да се ста­не на крај ди­вља­њу на фуд­бал­ским те­ре­ни­ма и омо­гу­ћи свим пра­вим љу­би­те­љи­ма фуд­ба­ла до­ла­зак на ста­ди­он, ра­ди ужи­ва­ња у спор­ту. Пи­та­ју се шта ће се тек до­га­ђа­ти на зван­нич­ним утак­ми­ца­ма, кад и при­ај­тељ­ско од­ме­ра­ва­ње сна­га слу­жи по­је­дин­ци­ма, под пла­штом на­ви­јач­ких гру­па, да ру­ше све пред со­бом.

 

Манастир Високи Дечани

You must have Flash Player installed in order to see this player.

Косовски Божури на концерту у Куманову.

You must have Flash Player installed in order to see this player.

СПОНА

You must have Flash Player installed in order to see this player.

Сретењски дани прослава - Дан државности Републике Србије

You must have Flash Player installed in order to see this player.

Спона радионица: Информативни домет Српских медија у Македонији

You must have Flash Player installed in order to see this player.

mkrs_logo


Интернет сервис "СПОНА" делимично је потпомогнут суфинансирањем Министарства културе и информисања Републике Србије. Од институција Републике Македоније „Спона“ нема финансијску подршку.


Дизајн: Ненад Пеловић