Моћни мелем Калиопи Букле и у Београду ПДФ Штампа Ел. пошта

Калиопи12. новембар 2013.

У окви­ру тур­не­је „Ме­лем”, на ко­јој по зе­мља­ма бив­ше Ју­го­сла­ви­је про­мо­ви­ше исто­и­ме­ни ал­бум, ма­ке­дон­ска поп пе­ва­чи­ца Ка­ли­о­пи Бу­кле у „Са­ва цен­тру” при­ре­ди­ла је спек­такл. „Ло­ко­мо­ти­ву”, ка­ко јој се зо­ве и јед­на од нај­но­ви­јих пе­са­ма, преноси Политика, Ка­ли­о­пи је на не­ко­ли­ко са­ти за­у­ста­ви­ла и у Бе­о­гра­ду, ка­ко би по­де­ли­ла ис­кре­не емо­ци­је с љу­би­те­љи­ма сво­је му­зи­ке и на њих пре­не­ла део свог не­у­мор­ног ду­ха.

Ка­ли­о­пи је у јед­ној ве­че­ри сво­јим моћ­ним гла­сом ус­пе­ла да у пу­бли­ци рас­плам­са нај­сна­жни­ја осе­ћа­ња, а код по­је­ди­них иза­зо­ве и су­зе, по­го­то­ву у мо­мен­ти­ма ка­да је из­во­ди­ла не­ке од сво­јих нај­по­зна­ти­јих ба­ла­да.

Пра­ће­на бен­дом у ко­ме су би­ли ода­бра­ни, ква­ли­тет­ни ма­ке­дон­ски му­зи­ча­ри, до­вољ­но ве­шти и уигра­ни да иду уко­рак с ње­ном огром­ном енер­ги­јом и гла­сов­ним ва­ри­ја­ци­ја­ма, Ка­ли­о­пи је још јед­ном пред пу­бли­ком отво­ри­ла свој ко­фер љу­ба­ви ко­ји не­у­мор­но го­ди­на­ма но­си. Ма­ке­дон­ска поп ди­ва и је­дан од нај­ква­ли­тет­ни­јих во­ка­ла са ових про­сто­ра бр­зо је при­сут­ни­ма по­ка­за­ла за­што је с не­стр­пље­њем че­ка­ла на­ступ у Бе­о­гра­ду.

Љу­би­те­љи поп му­зи­ке ко­ји су се с Ка­ли­о­пи не­дав­но дру­жи­ли у „Са­ва цен­тру” на кон­цер­ту по­све­ће­ном „Ин­дек­си­ма” по­сле са­мо не­ко­ли­ко пе­са­ма схва­ти­ли су да је на том на­сту­пу по­ка­за­ла тек де­лић енер­ги­је ко­ју но­си.

С љубављуНи си­ноћ се ни­је се ште­де­ла. Ве­ли­ка дво­ра­на „Са­ва цен­тра” већ на са­мом по­чет­ку за­ви­бри­ра­ла је но­ше­на зву­ком ги­та­ра, ме­ша­ви­ном поп, рок и елек­трон­ских зву­ко­ва ка­да је Ка­ли­о­пи за­пе­ва­ла свој евро­ви­зиј­ски хит „Цр­но и бе­ло”. Из­во­де­ћи јед­ну од нај­ква­ли­тет­ни­јих пе­са­ма с Евро­сон­га 2012. Ка­ли­о­пи, осим што је ди­гла на но­ге сву пу­бли­ку у дво­ра­ни, сво­јим опер­ским гла­сом и моћ­ним ври­ском над­ја­ча­ла је и му­зич­ку прат­њу и хор­ско пе­ва­ње при­сут­них. По­се­ти­о­ци­ма је по­ру­чи­ла да пе­ва „за­гр­ље­на љу­ба­вљу Бе­о­гра­ђа­на” и на­ста­ви­ла са пе­смом „Мр­ви­ца”. Од пр­вих так­то­ва па до за­вр­шет­ка кон­цер­та по­ред из­вр­сне ин­тер­пре­та­ци­је, пу­бли­ци је по­да­ри­ла и ма­ле глу­мач­ке тач­ке, тек да до­жи­вљај бу­де што увер­љи­ви­ји, да се емо­ци­је што сна­жни­је до­ча­ра­ју. И док је, из­во­де­ћи хит „Ро­ђе­ни”, ну­ме­ру ко­ја је обе­ле­жи­ла ње­ну ка­ри­је­ру, Ка­ли­о­пи сет­но по­гле­дом лу­та­ла пре­ма пу­бли­ци и ши­ри­ла ру­ке, уз „Ко­фер љу­ба­ви” по­глед је био за­вод­нич­ки, из ње­га је из­би­ја­ла сре­ћа.

По­ред нај­по­зна­ти­јих хи­то­ва из осам­де­се­тих и де­ве­де­се­тих, бал­кан­ска поп ди­ва је на кон­цер­ту пред­ста­ви­ла и пе­сме с но­ви­јих ал­бу­ма – „Же­лим ти ре­ћи”, „Об­ли­ви­он”, „По­ра­ка” и по­след­њег це-деа „Ме­лем”. Као и уз по­зна­те ну­ме­ре из прет­ход­них де­це­ни­ја, пу­бли­ка је ужи­ва­ла и у но­вим пе­сма­ма, ко­је ка­рак­те­ри­ше звук поп со­у­ла, не­што дру­га­чи­ји од до­са­да­шњег ра­да Ка­ли­о­пи Бу­кле. Пред оду­ше­вље­ним по­се­ти­о­ци­ма и са­ма је из­ра­зи­ла оду­ше­вље­ње јер су се у пу­бли­ци на­шли За­фир Ха­џи­ма­нов и Љу­би­ша Са­мар­џић.

Ка­да је схва­ти­ла да се крај кон­цер­та при­бли­жа­ва, пу­бли­ка је с Ка­ли­о­пи као у за­но­су от­пе­ва­ла по­след­њих не­ко­ли­ко пе­са­ма, ка­ко би за не­за­бо­рав­ни спек­такл и емо­ци­је ко­је јој је ма­ке­дон­ска пе­ва­чи­ца по­да­ри­ла, уз­вра­ти­ла под­јед­на­ко искре­ним осе­ћа­њи­ма. 

 

Манастир Високи Дечани

You must have Flash Player installed in order to see this player.

Косовски Божури на концерту у Куманову.

You must have Flash Player installed in order to see this player.

СПОНА

You must have Flash Player installed in order to see this player.

Сретењски дани прослава - Дан државности Републике Србије

You must have Flash Player installed in order to see this player.

Спона радионица: Информативни домет Српских медија у Македонији

You must have Flash Player installed in order to see this player.

mkrs_logo


Интернет сервис "СПОНА" делимично је потпомогнут суфинансирањем Министарства културе и информисања Републике Србије. Од институција Републике Македоније „Спона“ нема финансијску подршку.


Дизајн: Ненад Пеловић