Лишчевићева у Скопљу ПДФ Штампа Ел. пошта

Кристина Лишчевић, фото Спортски Журнал06. септембар 2010.

Ре­пре­зен­та­тив­ка Кри­сти­на Ли­шче­вић (20) по окон­ча­њу про­шлог шам­пи­о­на­та на­пу­сти­ла је Цр­ве­ну зве­зду. По­чет­ком ав­гу­ста пот­пи­са­ла је за но­вог су­пер­ли­га­ша Макс спорт. Али, у Но­вој Па­зо­ви за­др­жа­ла се је­два ме­сец да­на, преноси портал Спортског Журнала.

Но­ви клуб сред­њег бе­ка на­ци­о­нал­ног ти­ма је скоп­ски Ме­та­лург, уче­сник ква­ли­фи­ка­ци­ја за Ли­гу шам­пи­о­на.

Ин­те­ре­со­ва­ло нас је ка­ко је уоп­ште срп­ска ре­пре­зен­та­тив­ка за­вр­ши­ла код ју­жних ком­ши­ја, ве­че ни­смо мо­гли да че­ка­мо због ро­ко­ва, па смо од­го­вор по­тра­жи­ли у ње­ном са­да већ бив­шем клу­бу.

При­ну­ђе­ни смо би­ли да се ра­ста­не­мо – по­чи­ње пред­сед­ник Макс спор­та Бо­шко Пи­ли­по­вић.

Ка­ква вас је не­во­ља на­те­ра­ла да се од­рек­не­те ре­пре­зен­та­тив­ке?

Је­дан спон­зор пла­тио је ње­но обе­ште­ће­ње при­ли­ком до­ла­ска из Цр­ве­не зве­зде, а дру­ги је тре­ба­ло да пла­ћа ме­сеч­ну апа­на­жу. Али, он је од­у­стао. На­шли смо се у те­шкој си­ту­а­ци­ји, јер ни­смо би­ли у ста­њу да обез­бе­ди­мо пред­ви­ђе­ни но­вац.

Ова при­ча мо­же се на­зва­ти и сре­ћа у не­сре­ћи…

Ме­та­лург је био у про­ла­зу, ишли су на тур­нир у Ру­му­ни­ји. Уго­сти­ли смо их, од­и­гра­ли и утак­ми­цу. По за­вр­шет­ку су ми се обра­ти­ли љу­ди из Ско­пља, за­ин­те­ре­со­ва­ли су се за на­ше игра­чи­це Бур­саћ, Ва­сић, Ри­би­чић, али ре­као сам да су још мла­де и да смо ми већ скоц­ка­ли тим. Ипак, раз­ме­ни­ли смо те­ле­фо­не.

По­сле не­ко­ли­ко да­на по­зва­ли су Ско­пљан­ци и пи­та­ли за Кри­сти­ну:

– На сре­ћу. Баш нам је спон­зор ре­као да ни­је у ста­њу да ис­пу­ни оба­ве­зе. Та­ко вам је то кад до­би­је­те обе­ћа­ње, а оно ис­пад­не лу­дом ра­до­ва­ње. На­шли смо со­ло­мон­ско ре­ше­ње, да бар вра­ти­мо па­ре чо­ве­ку, ко­ји нам је пла­тио обе­ште­ће­ње за Кри­сти­ни до­ла­зак.

Ко­ја је сво­та у пи­та­њу?

У питању су 13.250 евра, ко­ли­ко смо и пла­ти­ли за њен до­ла­зак. Гле­да­ли смо са­мо да вра­ти­мо па­ре чо­ве­ку, до­бро смо и то до­би­ли.

Је­два је на­ла­зио ре­чи Пи­ли­по­вић:

Ве­руј­те, те­шко ми је. То­ли­ко да сам хтео и остав­ку да под­не­сем. При­ви­кли смо се јед­ни на дру­ге. Кри­сти­на ми је ре­кла да ниг­де ни­је до­жи­ве­ла оно што је код нас. Да вам не при­чам да са њом не би­смо мо­ра­ли да бри­не­мо о оп­стан­ку, а сад…

Сад ће Кри­сти­на, уме­сто да 17. стар­ту­је у срп­ској Су­пер ли­ги, за­и­гра­ти истог да­на у дре­су Ме­та­лур­га, али у Ско­пљу у ква­ли­фи­ка­ци­ја­ма за Ли­гу шам­пи­о­на про­тив ру­мун­ског Јо­ли­до­на из Клу­жа.

 

Манастир Високи Дечани

You must have Flash Player installed in order to see this player.

Косовски Божури на концерту у Куманову.

You must have Flash Player installed in order to see this player.

СПОНА

You must have Flash Player installed in order to see this player.

Сретењски дани прослава - Дан државности Републике Србије

You must have Flash Player installed in order to see this player.

Спона радионица: Информативни домет Српских медија у Македонији

You must have Flash Player installed in order to see this player.

mkrs_logo


Интернет сервис "СПОНА" делимично је потпомогнут суфинансирањем Министарства културе и информисања Републике Србије. Од институција Републике Македоније „Спона“ нема финансијску подршку.


Дизајн: Ненад Пеловић